Zajęcia terapeutyczne w naszym Ośrodku


 

 ARTETERAPIA W MOW WOJNÓW

Arteterapia czyli terapia przez sztukę. Słowo arteterapia oznacza z łaciny rzemiosło, rękodzieło, sztukę. Arteterapia jako metoda ma możliwość łączenia się z innymi metodami terapii zajęciowej. Jest to metoda, która wspiera diagnozę i terapię. Termin arteterapia pochodzi od wyrazów: „ ars”, czyli sztuka i „ therapeuein”, czyli leczenie, terapia. „ Arteterapia to twórczy trening, terapia wykorzystująca proces tworzenia lub wynik procesu twórczego do wzbogacenia własnej osobowości. Jest to metoda poznawania siebie, przygoda z tworzeniem oraz z twórczym myśleniem” .Nasi wychowankowie uczestniczą w zajeciach plastycznych i teatralnych nie tylko w ramach zajęć programowych w szkole, ale także tworzą dzieła przy wykorzystaniu różnych technik, pod kierunkiem profesjonalnych artystów w Galerii Kultura prowadzonej przez siedleckie stowarzyszenie tutajteraz. Chętni tworzą dodatkowo  prace w ramach zajęc z pedagogiem arteterapeutą - malowanie na szkle.  

Poniżej przedstawiamy prace naszych wychowanków. Cykl prac - Malowane na szkle. 

Prace powstałe w ramach zajęć arteterapeutycznych
Zajęcia w pracowni socjoterapeutycznej

Nowe formy terapii pedagogicznej
Po analizie dostępnych form terapii skierowanych do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania postanowiliśmy wzbogacić zajęcia i warsztat pedagogiczny o multimedialny program diagnostyczno - terapeutyczny z serii eduterapia Eisystem: Dysleksja, Dysgrafia, Dyskalkulia. Materiał zawarty w programie umożliwia przeprowadzenie wstępnej diagnozy oraz przeprowadzenie efektywnej terapii. Bogata baza ćwiczeń zapewnia nie tylko atrakcyjną terapię ale i doskonałą zabawę
Dostosowana, ciekawa forma terapii spotkała się z dużym zainteresowaniem wychowanków, którzy „walczą” o punkty w kolejnych grach komputerowych. Wkrótce poinformujemy o efektach wykorzystywanej przez nas nowoczesnej, motywującej uczestników, formie terapii.

 

 

Nasi wychowankowie  uczęszczają na zajęcia specjalistyczne:

 

1.Socjoterapeutyczne–obligatoryjnie
2. Terapeutyczne w ramach których realizowana jest:

· terapia Warnk’ego przeznaczona dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, zaburzony słuch fonematyczny),
- terapia biofeedback jest realizowana wśród uczniów u których występują zachowania przypisane zaburzeniom koncentracji uwagi i ADHD, nadmierna impulsywność, redukcja lęku;

· terapia uzależnień – realizowana w Stowarzyszeniu „Szansa” w Siedlcach przez terapeutów uzależnień.

· zajęcia z pedagogiem szkolnym – zajęcia reedukacyjne, z elementami socjoterapii,

- ogólnorozwojowe - zajęcia prowdzone zlicencjonowanymi trenerami różnych dyscyplin sportowych,

· zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z pedagogiem szkolnym.

· zajęcia resocjalizacyjne z psychologiem szkolnym.

· zajęcia teatralne z elementami dramy z instruktorem teatralnym,

· zajęcia czytelnicze z elementami treningu umiejętności społecznych z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

- arteterapia z pedagogiem szkolnym.

3.Bardzo ważną formą oddziaływań terapeutycznych realizowanych w MOW Wojnów jest dostosowanie oferty sekcji zainteresowań i możliwość rozwijania swoich pasji przez młodzież. Oferta na bieżąco jest dostosowywana, do oczekiwań wychowanków. Kluczowym jest fakt, iż dobór zajęć dodatkowych koreluje z koniecznością ćwiczenia wielu ważnych funkcji poznawczych i tak np. podczas zajęć sekcji bębniarskiej (gra na bębnach w Galerii Kultura w Siedlcach) chłopcy mają możliwość ćwiczenia koordynacji wzrokowo –ruchowej, podobnie ma to miejsce podczas uczestnictwa w innych formach np. sekcji sportowej – ogólnorozwojowej z elementami sztuk walki. Dzięki interakcjom społecznym ( w środowisku „zewnętrznym”) wychowankowie mają okazję nabyć właściwe, zgodne z oczekiwaniami społecznymi skrypty i schematy poznawcze, które zwiększają prawdopodobieństwo ich prawidłowego, zgodnego z oczekiwanymi społecznymi zrachowaniami w późniejszym życiu.

Podstawą kwalifikacji do w/w form jest analiza dokumentacji wychowanków, konsultacje psychiatryczne odbywające się na terenie placówki oraz działania diagnostyczne i obserwacja wychowanków. Na tej podstawie zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej opracowuje Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz dostosowuje formy i metody pracy z nim zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

 

Metoda Warnkiego z pedagogiem