SAMORZĄD WYCHOWANKÓW


Odbyła się pierwsza tura wyborów do Samorządu placówki na rok szkolny 2017/2018. Czekamy na drugą turę i ostateczne wyłonienie się Samorządu. 

Wybory do Samorządu Młodzieżowej Grupy Usamodzielnienia na rok 2017/2018.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w domku usamodzielnienia przewodniczącym został Hubert Miękiszewski, Vice Dominik Biernat zaś sekretarzem Robert Kaźmierczak. Gratulujemy.

 

16 września 2016r. odbyła się pierwsza Tura Wyborów do Samorządu Wychowanków w MOW Wojnów na rok 2016/2017.  Wybory odbyły się zgodnie z wymaganiami proceduralnymi  wyborów demokratycznych. Wychowankowie powołali komisję skrutacyjną. Nad właściwym przebiegiem wyborów czuwał psycholog Andrzej Sędek. Protokój dwustronicowy  z przebiegu znajduje się poniżej pod dokumentacją zdjęciową.  

[pobierz] 0.1 MB 3

Protokół komisji skrótacyjnej z wyborów do samorządu wychowanków - 26 września 2016 r. - I TURA wyborów  strona 1 

[pobierz] 0.1 MB 4

Protokól z przebiegu I Tury wyborów do samorządu wychowanków w MOW Wojnów strona 2 

Samorząd Wychowanków
Samorząd Wychowanków

     W dn. 16 października br. w naszym ośrodku odbyły się wybory do Samorządu Wychowanków. Nasi podopieczni wybierali swych przedstawicieli spośród 5 wychowanków, którzy zakwalifikowali się do II tury wyborów.
Nad prawidłowością głosowania oraz całym przebiegiem wyborów czuwał Pan Andrzej Sędek oraz komisja wyborcza powołana specjalnie na tą okazję. Frekwencja wyniosła 93 %.

 

 

Poniżej wyniki wyborów:
Przewodniczący – Marcin Łapiński
Z-ca Przewodniczącego – Marcin Cybulski
Sekretarz – Robert Frasoński
Skarbnik – Rafał Cegliński

 

 

CEL GŁÓWNY:

 

        Rozwijanie samorządności wśród wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

• Zintegrowanie wychowanków poprzez organizowanie na terenie Ośrodka uroczystości, konkursów i imprez kulturalno-oświatowych
• Wdrażanie demokratycznych form współżycia i współdziałania wśród wychowanków
• Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania wychowanków
• Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli
• Przygotowanie wychowanków do udziału w pracach samorządu wychowanków
• Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły
• Uczenie samorządności na terenie Ośrodka i poza nim
• Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
• Zagwarantowanie wychowankom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka itp.)
• Kształcenie modelu aktywnego wychowanka, umiejętnie współpracującego w zespole
• Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

Wybory do samorządu uczniowskiego odbyły się (I tura )- 7 października 2014 roku. Wyboru dokonywało 33 wychowanków. Samorząd wyłonił się w drugiej turze wyborów. Pierwsza tura:

 • 9 głosów Marcin Łapiński
 • 8 głosów Marcin Cybulski
 • 6 głosów Robert Frasoński
 • 4 głosy Damian Sikorski
 • 2 głosy Rafał. i Cegliński

Ostatecznie druga tura wyborów odbyła się 16 października 2014r. Udział w głosowaniu brało 36 osób.
Wyniki:

 • 12 głosów Marcin Łapiński- przewodniczący samorządu
 • 9 głosów Robert Frasoński- w-ce przewodniczący samorządu
 • 7 głosów Marcin Cybulski- sekretarz
 • 5 głosów Rafał Cegliński-skarbnik

W wyniku działań samorządu ustanowiony został fundusz partycypacyjny, obliczany na podstawie miesięcznych ocen z zachowania.

 • Ocena wzorowa 10 zł
 • Ocena wyróżniająca 8 zł
 • Ocena dobra 6zł
 • Ocena poprawna 4 zł
 • Ocena nieodpowiednia 2 zł

Pieniądze zebrane na fundusz wykorzystujemy na organizację imprez okolicznościowych np. urodziny, imieniny wychowanków. Samorząd czyni starania o utworzenie kasy pożyczkowej pieniądze pożyczali by wychowankowie na np. podróż do domu.
W ramach działalności samorządu ujętej w planie pracy zorganizowano:

 • Organizację samorządów klasowych
 • Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Organizacja Mikołajek
 • Udział we wspólnej Wigilii i jasełkach
 • Ponadto samorząd angażuje się w dbanie o ład i porządek na terenie ośrodka, prowadzi tablicę informacyjną oraz gazetki okolicznościowe.