Gimnazjum przy MOW


MISJA GIMNAZJUM PRZY MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W Wojnowie

 

Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążenia do sukcesu towarzyszyć uczniom - wychowankom na drodze do poznawania i spełniania siebie poprzez naukę, a także naprawiania tego, co z winy własnej lub środowiska zepsuli. Podstawą działania naszej szkoły jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w dorosłym życiu i pełnieniu różnych odpowiedzialnych ról społecznych i zawodowych. Przygotowujemy chłopców do podjęcia nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym.

Szanujemy i pielęgnujemy prawa każdego człowieka - przede wszystkim zaś tego, którego dotychczasowe życiowe ścieżki błądziły po bezdrożach !

Gimnazjum przy MOW w Wojnowie jest zatem miejscem, w którym zdobywa się nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie. Wychowankowie, Nauczyciele i Wychowawcy tworzą w nim wspólnotę, wypracowując najlepsze wzory postępowania naprawczo-edukacyjnego. Atmosfera, którą wspólnie kreujemy w naszej placówce sprzyja wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka, (człowieka, który w swoim życiu doznał już niestety wielu porażek i upokorzeń) którego z tym większą determinacją traktujemy jako podmiot naszych działań wychowawczych i edukacyjnych, człowieka, który mimo swoich licznych niedoskonałości w przyszłości zajmie godne miejsce w nowoczesnym społeczeństwie i, który w swym postępowaniu będzie kierował się nadrzędnymi wartościami .

 

Cele kształcenia w Gimnazjum przy MOW w Wojnowie

 

• Dbamy o wszechstronny rozwój dydaktyczny, intelektualny i wychowawczy naszych uczniów
• Stosujemy aktywne metody nauczania.

• Staramy się rozbudzać wszechstronne zainteresowania.

• Wspomagamy indywidualny rozwoju każdego z nich poprzez tworzenie indywidualnych programów readaptacji i indywidualnych programów edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów.

• Kreujemy warunki do rozwijania ekspresji twórczej, ich predyspozycji, uzdolnień i zamiłowań.

• Przygotowujemy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do życia w integracji ze społeczeństwem.

• Stale doskonalimy bazę i metody kształcenia.

• Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, dokształcają się.

W zakresie wychowania podczas procesu dydaktycznego:

• Jesteśmy podporą w kształtowaniu wśród uczniów tolerancyjności, życzliwości i uczciwości.

• Propagujemy wśród uczeniów - wychowanków pozytywne postawy etyczno – moralne.

• Uczymy postępowania zgodnego z prawem.

• Kształtujemy: przywiązanie do tradycji, przynależność regionalną a jednocześnie tożsamość europejską.

• Uczymy poszanowania demokratycznych wartości oraz praw dziecka i człowieka.

• Udzielamy szerokiego, profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności oraz w spełnianiu zadań dydaktyczno – wychowawczych.

 

 


Wszystkich pracowników dydaktycznych i wychowawczych cechuje spójność i determinacja w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest wyposażenie wychowanków w wartości i wzorce prospołeczne, rozumienie i praktyczne wykorzystanie zasad rządzących światem zewnętrznym.